27 Şubat 2015 Cuma

C++ , Visual Basic , C# Tuş Bastığında Komutu VermeVisual Basic
Timer Ekliyoruz ve Enabled 'ini True Yapıyoruz.

Puclic Class Form1 'in Altına

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vkey As Integer) As Integer

Timer 'ede

If GetAsyncKeyState(Keys.F1) = -32768 Then  'F1 Yerine Başka Sayı Yazabilirsiniz.
            MsgBox("ibronixsource") 'Komut Veriyorsunuz.
        End If
Yazıyoruz.C#
Timer Ekliyoruz ve Enabled 'ini True Yapıyoruz.

public Class Form1 {
altına

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
private static extern int GetAsyncKeyState(int vkey);

ve

Timer 'e

if (GetAsyncKeyState(Keys.F1) == -32768) { //F1 Yerine Başka Sayı Yazabilirsiniz.
Interaction.MsgBox("ibronixsource");
}

ekliyoruz.


C++
Timer Ekliyoruz ve Enabled 'ini True Yapıyoruz.

Timer 'e


if (GetAsyncKeyState(VK_LSHIFT))  {
MessageBox(0, ibronixsource, ibx);

Sorun Yaşayanlar pozitif79310@gmail.com -> Bildiri Göndersinler.

indir
Önceki
Sonraki

0 yorum: